Alle bestellingen GRATIS verzonden & retour!

Privacy beleid

Welkom op onze website cooculte.nl Lees ons privacybeleid zorgvuldig door. Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of bladert zonder een product te kopen, wanneer u zich registreert bij cooculte.nl en wanneer u onze diensten gebruikt om producten te kopen. Als u dit nog niet heeft gedaan, lees dan ook de gebruiksvoorwaarden van cooculte.nl, die informatie bevatten over privacy en over de beveiligingssystemen die door de website worden gebruikt.

De website cooculte.nl wordt beheerd door VOF I&I Baltic Fashion – een Nederlands bedrijf gevestigd in Nederland aan de Houtzagerij 1, Schiedam, 3111DZ, ondernemingsnummer 75241080, belastingnummer en BTW-nummer 860203906B01.

1. ONS BELEID
Eenieder heeft recht op bescherming van zijn / haar persoonsgegevens. VOF I&I Baltic Fashion respecteert het recht van haar gebruikers om geïnformeerd te worden over het verzamelen van en andere handelingen met betrekking tot hun persoonsgegevens. Bij het gebruik van gegevens die u direct of indirect persoonlijk kunnen identificeren, zullen we een principe van strikte noodzaak toepassen. Om deze reden hebben wij cooculte.nl zo ontworpen dat het gebruik van uw persoonsgegevens tot een minimum wordt beperkt en niet verder gaat dan de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld en / of verwerkt; wij verwerken uw persoonsgegevens niet wanneer wij u diensten kunnen verlenen door het gebruik van anonieme gegevens (zoals marketingonderzoek gedaan ter verbetering van onze dienstverlening) of op andere wijze waarmee VOF I&I Baltic Fashion u kan identificeren, behalve wanneer het strikt noodzakelijk is of op verzoek van bevoegde overheidsinstanties of politie (bijvoorbeeld in het geval van verkeersgegevens of uw IP-adres).

VOF I&I Baltic Fashion bepaalt het doel van en de middelen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, inclusief beveiligingsmaatregelen. VOF I&I Baltic Fashion beheert de persoonsgegevens van cooculte.nl gebruikers.

Dit privacybeleid biedt u alle informatie die nodig is om te begrijpen hoe we gegevens verzamelen die cooculte.nl-gebruikers kunnen identificeren. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@cooculte.nl , of via VOF I&I Baltic Fashion, Houtzagerij 1, Schiedam, 3111DZ

2. WIE VERWERKT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOF I&I Baltic Fashion controleert het gebruik van de persoonlijke gegevens van cooculte.com gebruikers; VOF I&I Baltic Fashion stelt autonoom de doelen en middelen vast voor de verwerking van persoonsgegevens en de daarbij gebruikte instrumenten, inclusief die voor beveiligingsmaatregelen. Alleen vanwege organisatorische en operationele doeleinden hebben we bepaalde externe entiteiten aangesteld die ook persoonsgegevens van cooculte.nl-gebruikers zullen verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met de uitvoering van diensten op cooculte.nl, inclusief de verkoop van producten

Afgezien van een derde partij die is aangesteld voor de verwerking van persoonsgegevens, wordt uw informatie ook beschikbaar gesteld aan autonome verwerkingsverantwoordelijken, voor doeleinden die verband houden met het leveren van door de gebruiker gevraagde diensten (bijvoorbeeld voor aankooptransacties). Voor meer informatie over de kwestie, zie sectie 5 (Aan wie uw persoonlijke gegevens zullen worden bekendgemaakt).

Neem dan contact met ons op via info@cooculte.nl , voor een volledige lijst met gegevensverwerkers.

3. HOE GEBRUIKEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS EN VOOR WELKE DOELEINDEN
Uw persoonsgegevens worden door VOF I&I Baltic Fashion verzameld en verwerkt voor doeleinden die strikt verband houden met het gebruik van de Website, haar diensten en om producten op cooculte.com te kopen. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook worden gebruikt voor andere verwerkingen binnen de grenzen van dergelijke doeleinden.

In het bijzonder worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

A. wanneer u zich registreert op onze website, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens, wachtwoord, e-mailadres, geslacht) via het registratieformulier (Mijn account) om u diensten aan te bieden in cooculte.nl voorbehouden toegangsgebieden;

B. wanneer u hulp nodig heeft van onze Klantenservice, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam en achternaam, e-mailadres en wachtwoord) voor doeleinden die strikt noodzakelijk zijn om u diensten te verlenen met betrekking tot cooculte.nl en de aankoop van producten op cooculte.nl;

C. wanneer u aankoopprocedures uitvoert voor producten die op cooculte.nl worden verkocht, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (zoals persoonlijke gegevens, e-mailadres, adres, bankcode, belastingcode en telefoonnummer) op uw bestelformulier alleen voor het doel om de door u bestelde producten te verkopen;

D. wanneer u technische assistentie nodig heeft, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens om u te voorzien van informatie over browsen, browsercompatibiliteit en het bekijken of laden van cooculte.nl-webpagina’s;

E. bij het aanmaken van een verlanglijst verwerken wij uw persoonsgegevens om onze dienstverlening voor de aankoop van producten op cooculte.nl af te stemmen.

Uw persoonsgegevens worden meestal elektronisch verwerkt en in sommige gevallen ook op papier, bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is om fraude op cooculte.com te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een manier die VOF I&I Baltic Fashion in staat stelt u te identificeren gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld en vervolgens verwerkt en in ieder geval in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meld elke wijziging van uw persoonlijke gegevens aan info@cooculte.nl , zodat uw persoonlijke gegevens altijd correct en up-to-date, relevant en volledig zijn.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor doeleinden die wettelijk niet zijn toegestaan ​​of zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt als dit nodig is voor het afhandelen van een bestelling. Bovendien kunnen uw gegevens, in overeenstemming met de wet en op formeel verzoek van dergelijke entiteiten, aan de politie of gerechtelijke autoriteiten worden verstrekt, bijvoorbeeld in het geval dat VOF I&I Baltic Fashion fraude op cooculte.nl (antifraudediensten) moet voorkomen.

Gegevensverwerkers hebben ook toegang tot uw persoonlijke gegevens zoals vermeld in sectie 2 voor de specifieke doeleinden die daarin worden vermeld. In alle bovenstaande omstandigheden is uw toestemming voor gegevensverwerking niet vereist. Uw persoonlijke gegevens worden niet naar het buitenland overgedragen naar niet-EU-landen die geen passend beschermingsniveau voor personen garanderen. Mocht dit nodig zijn om diensten te leveren of om een ​​contract voor de aankoop van producten uit te voeren, dan worden uw persoonsgegevens pas overgedragen aan dergelijke niet-EU-landen na de uitvoering van specifieke contracten tussen VOF I&I Baltic Fashion en dergelijke entiteiten in overeenstemming met met toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij willen u erop wijzen dat VOF I&I Baltic Fashion de persoonsgegevens van haar gebruikers zal verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met de levering van diensten op cooculte.nl, het uitvoeren van contracten met betrekking tot de verkoop en aankoop van producten op cooculte.nl en, om u na uw toestemming informatie te sturen over nieuwe commerciële initiatieven die strikt verband houden met de activiteiten en diensten van de Website.

VOF I&I Baltic Fashion zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor directmarketingdoeleinden, ook per e-mail, na uw toestemming. VOF I&I Baltic Fashion heeft mogelijk toegang tot persoonsgegevens van derden die rechtstreeks door hun gebruikers zijn vrijgegeven, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een product heeft gekocht om naar een vriend te verzenden, wanneer de gebruiker die voor het product betaalt, anders is dan de ontvanger van het product. , of wanneer een gebruiker een vriend een dienst van cooculte.com of de verkoop van een bepaald product wil aanbevelen.

Zorg er in alle bovenstaande gevallen voor dat u de toestemming van dergelijke personen krijgt voordat u hun persoonlijke gegevens aan Lingerie Baltic Ltd. VOF I&I Baltic Fashion bekendmaakt en zorg ervoor dat u hen op de hoogte stelt van dit privacybeleid; u bent de enige persoon die aansprakelijk is in verband met de openbaarmaking van informatie en gegevens over dergelijke derden als zij u hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven en voor elk oneigenlijk en onwettig gebruik van die informatie. VOF I&I Baltic Fashion zal in ieder geval elke wettelijke verplichting tot het informeren van derden nakomen en, indien nodig, hun uitdrukkelijke toestemming vragen bij de registratie in haar archieven van de aangegeven persoonlijke gegevens van de gebruiker.

4. WAT GEBEURT ER ALS U UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET AAN VOF I&I BALTIC FASHION
VERSTREKT Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan VOF I&I Baltic Fashion (in het bijzonder uw persoonlijke gegevens, uw e-mailadres, uw adres en bankcode en uw telefoonnummer ) is noodzakelijk voor het verwerken van uw bestelling voor de aankoop van producten op cooculte.nl, het leveren van andere diensten die op de website worden aangeboden op uw verzoek, of wanneer uw persoonlijke gegevens nodig zijn om te voldoen aan verplichtingen die vereist zijn door wet- of regelgeving.

De weigering om VOF I&I Baltic Fashion te voorzien van enkele van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de bovenstaande doeleinden, kan bijgevolg VOF I&I Baltic Fashion verhinderen om uw bestelling voor de aankoop van producten verkocht op cooculte.nl te verwerken of om andere diensten te verlenen die op cooculte worden geleverd. nl, zoals klantenservice, het gebruik van de verlanglijst of het voldoen aan verplichtingen die door wet- en regelgeving worden vereist. Daarom kan het niet verstrekken van gegevens in sommige gevallen een legitieme en gerechtvaardigde reden zijn om uw bestelling voor de aankoop van producten die op cooculte.nl worden verkocht niet te verwerken of om cooculte.nl diensten niet aan te bieden

Openbaarmaking van verdere persoonsgegevens aan VOF I&I Baltic Fashion anders dan vereist voor het vervullen van wettelijke of contractuele verplichtingen of voor het leveren van de gevraagde diensten, is daarentegen optioneel en heeft geen enkel effect op het gebruik van de website en de diensten of over de aankoop van producten op cooculte.nl.

In sommige omstandigheden en indien nodig zullen wij u van tijd tot tijd naar behoren informeren of de persoonsgegevens die u aan VOF I&I Baltic Fashion verstrekt, verplicht of optioneel zijn. We zullen u erop wijzen of de openbaarmaking van uw gegevens verplicht of optioneel is door met een passend symbool (*) de informatie te markeren die verplicht is of de gegevens die nodig zijn voor het leveren van de vereiste diensten op cooculte.nl en voor de aankoop van producten op cooculte .nl. Het niet verstrekken van optionele persoonlijke gegevens houdt geen verplichting of nadeel in voor onze gebruikers

5. AAN WIE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZULLEN WORDEN BEKENDGEMAAKT
Persoonlijke gegevens worden verstrekt aan derde bedrijven die namens VOF I&I Baltic Fashion specifieke diensten verlenen als gegevensverwerkers of aan andere ontvangers van persoonlijke gegevens die door VOF I&I Baltic Fashion worden verzameld verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen voor de uitvoering van een contract voor het kopen van producten op cooculte.com en alleen als dit doel niet verder gaat dan de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens werden verzameld en vervolgens verwerkt en in ieder geval in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving .

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt of verspreid of overgedragen zonder onze gebruikers op de hoogte te stellen van een dergelijke openbaarmaking / verspreiding / overdracht, zonder hun toestemming en, in ieder geval, in overeenstemming met de wet.

6. HOE WIJ UW GEGEVENS OP COOCULTE.NL VERZAMELEN
Wanneer u cooculte.nl gebruikt, kunnen sommige persoonsgegevens automatisch worden verzameld (via “cookies”), bijvoorbeeld wanneer we automatisch IP-adressen van gebruikers en andere informatie over de gebruikers verzamelen. ‘dataverkeer of de voorkeuren van de gebruikers bij de keuze van de diensten die op deze website worden aangeboden en van de producten die via de aangeboden diensten worden gekocht. Deze informatie en gegevens worden rechtstreeks en automatisch door de website verzameld als onderdeel van zijn operationele functies. Deze informatie en gegevens worden vervolgens op collectieve en anonieme manier verwerkt voor commerciële doeleinden om de dienstverlening op cooculte.nl te optimaliseren voor de behoeften en voorkeuren van de websitegebruikers.

In andere omstandigheden verzamelt VOF I&I Baltic Fashion rechtstreeks persoonlijke gegevens en informatie van haar gebruikers wanneer ze zich online registreren bij cooculte.nl of wanneer ze bestellingen verzenden van producten die op de website worden verkocht om e-commercetransacties af te ronden. VOF I&I Baltic Fashion zal dergelijke gegevens alleen verwerken voor de doeleinden en binnen de grenzen van wat is vermeld in de sectie over gegevensverzameling en mogen alleen aan derden worden verstrekt voor de doeleinden die verband houden met het leveren van de door de gebruiker gevraagde diensten.

7. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
We hebben veiligheidsmaatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, en tegen alle andere redenen voor gegevensverwerking die niet in overeenstemming zijn met ons privacybeleid. Desalniettemin kan VOF I&I Baltic Fashion niet garanderen dat de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen ter bescherming van de website en voor gegevens- en informatieoverdracht op cooculte.nl elk risico van ongeoorloofde toegang of van verlies van gegevens zullen voorkomen of uitsluiten.

Het is raadzaam om uw computer te voorzien van softwareapparaten die de overdracht / ontvangst van netwerkgegevens beschermen (zoals bijgewerkte antivirussystemen) en dat uw internetprovider passende maatregelen neemt voor de beveiliging van de overdracht van netwerkgegevens (zoals bijvoorbeeld firewalls en anti-spamfiltering).

8. COOKIES
cooculte.nl maakt gebruik van automatische systemen voor gegevensverzameling, zoals cookies. Een cookie is een apparaat dat naar de harde schijf van een internetgebruiker wordt verzonden; het bevat geen begrijpelijke informatie, maar het maakt een koppeling mogelijk tussen een internetgebruiker en zijn / haar persoonlijke informatie die de gebruiker op cooculte.com heeft verstrekt. Cookies worden verspreid door onze servers en niemand krijgt toegang tot de informatie die erin staat. Alleen VOF I&I Baltic Fashion verwerkt informatie verzameld door cookies, op een collectieve en anonieme manier, om haar diensten en website te optimaliseren voor de behoeften en voorkeuren van haar gebruikers. We hebben cookies verstrekt in verband met functies zoals het selecteren van het land, bladeren door de catalogus, online producten kopen en in het algemeen in verband met het verlenen van diensten die zijn voorbehouden aan geregistreerde klanten. Zoals u weet, staat elke internetbrowser het verwijderen van cookies na elke sessie toe. Uw internetbrowser bevat instructies voor deze verwijderingsprocedures. Raadpleeg de informatie in uw internetbrowser als u cookies wilt verwijderen. De acceptatie van automatische gegevensverzamelingsprocedures en het gebruik van cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website en zijn diensten, inclusief de aankoop van producten. Indien u de procedure van het verwijderen van cookies bent gestart, kan VOF I&I Baltic Fashion er niet voor zorgen dat alle webpagina’s van cooculte.nl worden weergegeven of dat bepaalde diensten worden geleverd zoals bijvoorbeeld opslag of weergave Raadpleeg de informatie in uw internetbrowser als u cookies wilt verwijderen. De acceptatie van automatische gegevensverzamelingsprocedures en het gebruik van cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website en zijn diensten, inclusief de aankoop van producten. Indien u de procedure van het verwijderen van cookies bent gestart, kan VOF I&I Baltic Fashion er niet voor zorgen dat alle webpagina’s van cooculte.nl worden weergegeven of dat bepaalde diensten worden geleverd zoals bijvoorbeeld opslag of weergave Raadpleeg de informatie in uw internetbrowser als u cookies wilt verwijderen. De acceptatie van automatische gegevensverzamelingsprocedures en het gebruik van cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website en zijn diensten, inclusief de aankoop van producten. Indien u de procedure van het verwijderen van cookies bent gestart, kan VOF I&I Baltic Fashion er niet voor zorgen dat alle webpagina’s van cooculte.nl worden weergegeven of dat bepaalde diensten worden geleverd zoals bijvoorbeeld opslag of weergave

9. OPT-IN / OPT-OUT
VOF I&I Baltic Fashion verwerkt uw persoonsgegevens alleen na ontvangst van uw uitdrukkelijke toestemming om u reclamemateriaal en direct marketing of andere commerciële communicatie te sturen, ook per e-mail, die niet vallen onder de door de klant aangevraagde diensten geleverd door cooculte.com. Elke keer dat uw toestemming vereist is, zullen we u hierover vooraf informeren en zullen we u de mogelijkheid geven om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, voor de bovengenoemde doeleinden te geven of te weigeren, door de geschikte dozen.

Wij willen u erop wijzen dat VOF I&I Baltic Fashion en amoralle.com uw persoonsgegevens ook zonder uw toestemming kunnen verwerken in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet, zoals wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting waaraan VOF I&I Baltic Fashion en cooculte .nl zijn onderworpen of wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van verplichtingen die zijn aangegaan in contracten met de gebruikers (zoals bijvoorbeeld als u producten op cooculte.nl heeft gekocht of als u heeft gevraagd om via onze website gebruik te maken van specifieke diensten).

In elk geval willen we u erop wijzen dat VOF I&I Baltic Fashion garandeert dat haar gebruikers op elk moment en zonder hun motivering te hoeven opgeven, hun recht kunnen uitoefenen om op verzoek geen toekomstige communicatie te ontvangen die verband houdt met bepaalde diensten.

10. UW RECHT OP TOEGANG TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS EN VERDERE RECHTEN
U heeft te allen tijde het recht om van VOF I&I Baltic Fashion bevestiging te krijgen of er al dan niet gegevens over u worden verwerkt, of de gegevens nog niet zijn geregistreerd, en de communicatie in begrijpelijke vorm van de gegevens die worden verwerkt.

Bovendien heeft u het recht om van VOF I&I Baltic Fashion informatie te ontvangen over de herkomst van uw persoonsgegevens; de doeleinden van en de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt; de logica die betrokken is bij elke elektronische gegevensverwerking; details van de gegevensbeheerder en van de gegevensverwerkers; de namen van de entiteiten en categorieën van entiteiten aan wie uw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt of die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld als gegevensbeheerder of een aldus aangestelde partij.

U kunt een deel van de bovenstaande informatie gemakkelijk vinden in ons privacybeleid. Stuur voor meer informatie een e-mail naar info@cooculte.nl. U heeft te allen tijde het recht om van VOF I&I Baltic Fashion te verkrijgen:

A. het bijwerken, aanpassen of, indien u daar belang bij heeft, de integratie van uw persoonsgegevens;

B. het verwijderen, het omzetten naar een anonieme vorm of het blokkeren van uw persoonsgegevens (onrechtmatig verwerkt), inclusief gegevens die niet hoeven te worden opgeslagen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en vervolgens verwerkt;

C. de bevestiging dat de bovenstaande verrichtingen zijn gerapporteerd (samen met de inhoud ervan) aan wie de gegevens werden bekendgemaakt of verspreid, behalve wanneer dit onmogelijk wordt of wanneer de gebruikte middelen duidelijk niet in verhouding staan ​​tot de bescherming van het recht.

U heeft het recht om bezwaar te maken, geheel of gedeeltelijk:

A. om legitieme redenen, op de verwerking van uw persoonsgegevens, zelfs als deze verband houden met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;

B. voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- of directmarketingdoeleinden of om marketingonderzoek of commerciële communicatie uit te voeren.

U kunt uw rechten te allen tijde vrij uitoefenen, op voorwaarde dat u dit doet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, door uw verzoek te richten aan Lingerie Baltic Ltd. naar het volgende e-mailadres: info@cooculte.nl. We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

11. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
cooculte.nl bevat links naar andere websites die mogelijk geen verband hebben met cooculte.nl of met VOF I&I Baltic Fashion. VOF I&I Baltic Fashion heeft geen controle of toezicht op dergelijke websites of hun webinhoud VOF I&I Baltic Fashion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de webinhoud van dergelijke sites en voor de regels die door hen zijn aangenomen in termen van uw privacy en de verwerking van uw persoonlijke gegevens. gegevens terwijl u die websites bezoekt. Let op wanneer u verbinding maakt met deze websites via de links op cooculte.nl en lees hun gebruiksvoorwaarden en hun privacybeleid zorgvuldig door.

cooculte.nl Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. cooculte.nl biedt links naar andere websites uitsluitend om haar gebruikers te helpen bij hun zoek- en internetactiviteiten en om links naar andere websites op internet mogelijk te maken. Wanneer VOF I&I Baltic Fashion links naar andere websites aanbiedt, raadt VOF I&I Baltic Fashion het gebruik van deze websites niet aan en geeft geen garanties met betrekking tot hun webinhoud of de diensten en producten die door deze websites aan internetgebruikers worden geleverd en verkocht.

12. CONTACTEN
Indien u meer informatie wenst over hoe VOF I&I Baltic Fashion uw persoonsgegevens verwerkt, stuur dan een e-mail naar info@cooculte.nl. Mocht u meer informatie nodig hebben over uw rechten en over de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

13. TOEPASSELIJK RECHT
Dit privacybeleid wordt beheerst door het Nederlandse recht en in het bijzonder door de Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens, die de verwerking van persoonsgegevens – ook in het buitenland – regelt door eenieder die woonachtig is of gevestigd is in Nederland. De Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens zal worden uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheid van personen, alsook van hun waardigheid, met bijzondere aandacht voor vertrouwelijkheid, identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

14. WIJZIGING EN UPDATING VAN COOCULTE.NL PRIVACYBELEID
VOF I&I Baltic Fashion kan het privacybeleid van cooculte.nl geheel of gedeeltelijk wijzigen of eenvoudig bijwerken, ook wanneer er wijzigingen worden aangebracht in wettelijke bepalingen of voorschriften die gegevensbescherming regelen en uw rechten beschermen. De wijzigingen en actualisering van het privacybeleid van cooculte.nl zullen aan onze gebruikers op de homepage van cooculte.nl worden meegedeeld zodra dergelijke wijzigingen of updates zijn doorgevoerd en zijn bindend zodra ze op de website in deze sectie worden gepubliceerd. Daarom wordt u verzocht om regelmatig toegang te krijgen tot dit gedeelte om de publicatie van het meest recente en bijgewerkte privacybeleid van cooculte.nl te controleren.